Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, iż rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby w okresie od września do grudnia 2017 roku zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/245/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Zgodnie z uchwałą, pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobą w rodzinie oraz jeżeli występuje w rodzinie jedna z dysfunkcji przewidziana w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Wszelkie informacje w sprawie dożywiania udzielają pracownicy socjalni GOPS w Goworowie pod nr tel. 29 7614015.