Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

Logo projektu PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni w wieku 18-29 lat, zarejestrowani w tutejszym Urzędzie w tym w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z kategorii NEET tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem:

 • indywidualnym Planem Działania,
 • usługami rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe),
 • formą wsparcia wynikającą z identyfikacji potrzeb:
  • szkolenia
  • staże
  • bony na zasiedlenie
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity budżet projektu w 2020 r. wyniesie 4.741.606,91 zł, z czego 3.996.226,30 zł to dofinansowanie projektu z UE. W 2021 r. przewiduje się budżet w wysokości 5 066 484,40 zł (4.270.033,05 zł – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego). Natomiast w 2022 r. przewiduje się budżet w wysokości 4.526.223,61 zł (3.814.701,26 zł – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego).

Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. 29 760 33 77, bądź odwiedzenia strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
Skip to content