Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej

Logo projektu PUP

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.:

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”

którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 491 osób w wieku 30 lat i więcej (267K / 224M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

  • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • w wieku 50 lat i więcej
  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach
  • kobiety.

W ramach projektu dla każdego uczestnika została przedstawiona konkretna oferta aktywizacji poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku zaplanowano następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

  1. Pośrednictwo pracy.
  2. Poradnictwo zawodowe.
  3. Szkolenia.
  4. Organizacja miejsc odbywania stażu.
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Budżet projektu na lata 2019-2020 wynosi 6 041 252,79 zł, gdzie 4 833 002,23 to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy,
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 43 83, 760 45 62
e-mail: kancelaria@praca.gov.pl
ostroleka.praca.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
Skip to content