Projekt systemowy 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie realizował w okresie 01.07.2008-31.12.2008 projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo″. Celem głównym projektu było: zwiększenie szans na…

"Projekt systemowy 2008"