Koncert Gwiazdy muzyki cygańskiej

6 maja w Ostrołęckim Centrum Kultury odbędzie się koncert Gwiazdy muzyki cygańskiej Patrycji Runo. Wstęp 30 zł, start godzina 19:00. Bilety do nabycia w kawiarni kina Jantar w Ostrołęce, Radiu Oko i pod numerem tel. 694370255. Patrycja Runo to jedna z największych Gwiazd cygańskiej piosenki. Jest najbardziej promowaną romską artystką w polskich mediach. Obecnie artystkę można oglądać w charakterze jurorki w programie „Śpiewajmy Razem. All Together Now” emitowanym w każdą środę o 20:30 w telewizji Polsat. Patrycja Runo jest również częstym gościem programów takich jak: Pytanie na śniadanie w TVP2 Halo Polonia w TVP POLONIA Jaka to melodia?…

"Koncert Gwiazdy muzyki cygańskiej"

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Dla kogo wsparcie? Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek…

"„Dobry Start” dla ucznia"

Nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Świadczenie wychowawcze Dla kogo wsparcie? Od 1 lipca program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia „Rodzina 500+” nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Jak uzyskać świadczenie z programu „Rodzina 500+”? Aby uzyskać prawo do świadczenia „Rodzina 500+” na nowych zasadach, rodzice dziecka, którzy mają…

"Nowy okres świadczeniowy 2019/2020"

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. Świadczenie rodzicielskie. Dla kogo wsparcie? Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym…

"Nowy okres zasiłkowy 2019/2020"

Nowy okres dla funduszu 2019/2020

Fundusz alimentacyjny Dla kogo wsparcie? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: Obywatelom polskim. Cudzoziemcom: jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.…

"Nowy okres dla funduszu 2019/2020"

Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach planowanych naborów wniosków w 2019 roku dotyczących przedsięwzięć: „Zasoby a Przedsiębiorczość” oraz „Start Produkcji i Usług”. Szkolenia skierowane są do mieszkańców z terenu gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn. HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA STRONIE „ZAŚCIANEK MAZOWSZA” Chęć udziału w szkoleniach należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl…

"Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD"

Realizacja projektu Powiatowego Urzędu Pracy

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 485 osób w wieku 30 lat i więcej (265 K/220 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych: bezrobotni o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad…

"Realizacja projektu Powiatowego Urzędu Pracy"

Szansa na lepsze jutro

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. oraz Fundacja United Way Polska realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Szansa na lepsze jutro!, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 380 osób (228 kobiet, 152 mężczyzn) oddalonych od rynku pracy zamieszkujących województwo mazowieckie. Działania będą trwać w okresie 01.11.2017 r. – 09-2019 r. Więcej informacji na…

"Szansa na lepsze jutro"

Niech żyje bal!

Już po raz kolejny w Gminie Goworowo został zorganizowany Bal Seniora, który odbył się 9 lutego 2019 roku, w Sali Bankietowej „W Dolinie Orza” w Brzeźnie. Organizatorem wydarzenia był Klub Seniora „Rozmaryn” z Kunina. W Balu wzięli udział nie tylko członkowie, działających na terenie gminy Klubów Seniora, ale również inni seniorzy z Gminy Goworowo oraz zaproszeni goście, Wójt Gminy Goworowo – Piotr Kosiorek, Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo – Krystyna Subczyńska oraz przedstawiciele GOPS w Goworowie.…

"Niech żyje bal!"