Projekt konkursowy 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie od stycznia do września 2011 r. realizował projekt konkursowy w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 pod tytułem: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie gminy Goworowo”. Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych niezatrudnionych należących do działających Klubów Seniora zamieszkujących na terenie gminy Goworowo. Cele szczegółowe to: zmniejszenie…

"Projekt konkursowy 2011"

Warsztaty psychologiczne w Ciechocinku

Uczestnicy projektu (50 osób) w dniach 13-19.02.2011 r. w ramach aktywnej integracji uczestniczyli w warsztacie psychologicznym w Ciechocinku, podkreślającym wartość aktywnego trybu życia w każdym wieku, uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. W ramach warsztatu odbył się cykl szkoleniowy, na który składały się następujące bloki: Ja jako animator – prześledzenie predyspozycji do bycia animatorem: etyka, wartości i kompetencje społeczne; indywidualny plan rozwoju osobistego; umiejętności w zakresie  mediacji i negocjacji w środowisku. Mobilizowanie ludzi do działania…

"Warsztaty psychologiczne w Ciechocinku"