Stypendium szkolne 2019/2020

Od 16 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od 1 do 15 września 2019 r. w godz. 7:30-15:30. w siedzibie Ośrodka. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 528,00 zł. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku, wraz ze stosownymi…

"Stypendium szkolne 2019/2020"

Spotkanie Asystentów rodziny

Dnia 28 czerwca 2019 roku odbyło się IX Spotkanie Asystentów rodziny, w którym uczestniczyli asystenci rodziny z całego powiatu ostrołęckiego. Zjazd odbył się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie. Asystent rodziny jest nowym i kolejnym zawodem powstałym do pracy z rodziną w obszarze wsparcia rodziny. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie rozwiązań trudności życiowych. Ze względu na trudny charakter pracy dzięki spotkaniom asystenci…

"Spotkanie Asystentów rodziny"

II transza stypendium szkolnego

W dniu 30 kwietnia 2019 roku zostało wydane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie określenia ilości miesięcy II transzy okresu stypendialnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo w roku szkolnym 2018/2019. II transza stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 zostanie przyznana osobom, które złożyły wnioski w tym zakresie do 15 września 2018 roku.

"II transza stypendium szkolnego"

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Dla kogo wsparcie? Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek…

"„Dobry Start” dla ucznia"

Nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Świadczenie wychowawcze Dla kogo wsparcie? Od 1 lipca program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia „Rodzina 500+” nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Jak uzyskać świadczenie z programu „Rodzina 500+”? Aby uzyskać prawo do świadczenia „Rodzina 500+” na nowych zasadach, rodzice dziecka, którzy mają…

"Nowy okres świadczeniowy 2019/2020"

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. Świadczenie rodzicielskie. Dla kogo wsparcie? Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym…

"Nowy okres zasiłkowy 2019/2020"

Nowy okres dla funduszu 2019/2020

Fundusz alimentacyjny Dla kogo wsparcie? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: Obywatelom polskim. Cudzoziemcom: jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.…

"Nowy okres dla funduszu 2019/2020"