Nowy okres dla funduszu 2019/2020

Fundusz alimentacyjny Dla kogo wsparcie? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: Obywatelom polskim. Cudzoziemcom: jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.…

"Nowy okres dla funduszu 2019/2020"