Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. Świadczenie rodzicielskie. Dla kogo wsparcie? Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym…

"Nowy okres zasiłkowy 2019/2020"