Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Olewiecki.
 • E-mail: j.olewiecki@gops.goworowo.pl
 • Telefon: 297614015

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
 • Adres: ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo
 • E-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl
 • Telefon: 297614015

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo.

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia przy ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A – od frontu budynku oraz od strony bramy wjazdowej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach od frontu budynku znajduje się podjazd dla wózków. Dla klientów Ośrodka przeznaczone jest wejście od strony bramy wjazdowej, dla osób niepełnosprawnych wejście od frontu budynku.
 2. Sekretariat znajduje się na I piętrze.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 4. W budynku nie ma windy.
 5. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Skip to content