Grupy robocze

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w danej rodzinie. Istotnym elementem działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest praca grup roboczych, opracowujących i realizujących indywidualny plan pomocy dla rodziny, w której występuje przemoc. Skład grupy roboczej tworzą powołani przez Przewodniczącego Zespołu pracownicy poszczególnych instytucji, którzy są, lub mogą być zaangażowani w rozwiązywanie problemu przemocy w danej rodzinie. Częstotliwość spotkań grup jest indywidualnie dostosowana do potrzeb bieżącej sytuacji w rodzinie.

Uruchomienie pracy Zespołu następuje w wyniku reakcji na:

  1. Prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny.
  2. Prośbę dziecka.
  3. Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.
  4. Informacje uzyskane z placówek oświatowych.
  5. Informacje uzyskane od innych służb (pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych, służby zdrowia).

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo, tel. 29 7614015. Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.