Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przystąpieniem do Resortowego Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie ogłasza nabór do ww. Programu dla:

 • 7 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 2 osób dorosłych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu mogą skorzystać ze wsparcia asystenta w łącznym wymiarze godzin:

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 370 godzin rocznie,
 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 250 godzin rocznie.

Usługi Asystenta polegać mają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie asystenta.

Zgodnie z zapisem Programu gmina może otrzymać środki Funduszu  na realizację usług asystencji osobistej, jeżeli:

 1. Usługi realizuje samodzielnie, tj. przez osoby zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej albo w centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), urzędzie gminy/powiatu lub w gminnych/powiatowych jednostkach organizacyjnych, bez względu na formę zatrudnienia.
 2. Zleca realizację usług organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
 3. Zatrudnia asystenta wskazanego przez uczestnika w formie ustalonej przez gminę/powiat.
 4. Nabywa usługi asystencji osobistej od podmiotów sektora prywatnego, z zastrzeżeniem klauzul społecznych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby  niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.
 2. Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, ze osoba wskazana  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą miały osoby, które nie mogą liczyć na żadne wsparcia ze strony członków rodziny oraz nie korzystają z innego wsparcia z ośrodka pomocy społecznej.

Karty zgłoszeń do programu można pobrać na stronie GOPS Goworowo, następnie wypełnione należy przekazać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby GOPS Goworowo, ul. Ks. Dulczewskiego 1A, 07-440 do dnia 07.02.2023r.

Więcej informacji na temat Programu udzieli pracownik socjalny ds. projektów p. Anna Gałązka tel. 29 7614015.

Pliki do pobrania

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023
Skip to content