Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przystąpieniem do Resortowego Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie ogłasza nabór do ww. Programu dla 7 Opiekunów Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Goworowo wspólnie z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym niepełnosprawności,
  • albo traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

Uczestnicy Programu mogą skorzystać ze wsparcia w wymiarze 240 godzin rocznie.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej będą mieli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, wymagającą wysokiego poziomu wsparcia bądź posiadającą niepełnosprawność sprzężoną.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie.

Zgodnie z zapisem Programu gmina może otrzymać środki na realizację usług opieki wytchnieniowej, jeżeli:

  1. Usługi opieki wytchnieniowej realizuje samodzielnie, tj. przez osoby zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie gminy/powiatu lub w gminnych/powiatowych jednostkach organizacyjnych, bez względu na formę zatrudnienia.
  2. Zleca realizację usług opieki wytchnieniowej organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
  3. Zatrudnia osoby do realizacji usług opieki wytchnieniowej wskazane przez uczestnika Programu w formie ustalonej przez gminę/powiat.
  4. Nabywa usługi opieki wytchnieniowej od podmiotów sektora prywatnego, z zastrzeżeniem klauzul społecznych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej  pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2. Osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Uczestnik Programu  może podać ze wskazaniem osobę, która świadczyłaby usługi opieki wytchnieniowej pod warunkiem złożenia oświadczenia, że wskazana osoba jest przygotowana do realizacji usług opieki wytchnieniowej i nie jest członkiem rodziny.

Karty zgłoszeń do programu można pobrać na stronie GOPS Goworowo, następnie wypełnione należy przekazać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby GOPS Goworowo, ul. Ks. Dulczewskiego 1A, 07-440 do dnia 07.02.2023 r.

Więcej informacji na temat Programu udzieli pracownik socjalny ds. projektów p. Anna Gałązka tel. 29 7614015.

Pliki do pobrania

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Skip to content