Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2017 Starosty Ostrołęckiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia na 2018 rok harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie przy ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00.

HARMONOGRAM udzielania porad prawnych
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie.

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od stycznia 2018 r.

INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832) – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny.
 3. Osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z późn. zm.) – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 4. Osoby, które posiadają ważną legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 , poz. 1203) – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.
 5. Osoby, które nie ukończyły 26 lat oraz osoby, które ukończyły 65 lat – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.
 7. Kobiety w ciąży.
INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego.
 3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Skip to content