Realizacja projektu Powiatowego Urzędu Pracy

Logo projektu PUP

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.:

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”

którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 485 osób w wieku 30 lat i więcej (265 K/220 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

 • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
 • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.

Wsparcie jest skierowane do bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy.

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia obejmującą formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 1. Pośrednictwo pracy.
 2. Poradnictwo zawodowe.
 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 4. Organizacja miejsc odbywania stażu.
 5. Szkolenia.

Budżet projektu na lata 2019-2020 wynosi 6 856 744,79 zł. W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 207 216,37 zł, gdzie 2 565 773,10 zł to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy,
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 43 83, 760 45 62
e-mail: kancelaria@praca.gov.pl
ostroleka.praca.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu Powiatowego Urzędu Pracy