Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
 4. Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. Świadczenie rodzicielskie.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jak uzyskać świadczenia rodzinne?

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłaty następują na wniosek. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

Jeśli ubiegają się Państwo o świadczenia rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego, a prowadzą lub członek Państwa rodziny, prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, za 2019 rok.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenia rodzinne będzie można składać już od 1 lipca online:

a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski o świadczenia będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie ul. Ks. S. Dulczewskiego 1A – Dział Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 6).

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie i pod numerem telefonu 29 7614015 wew. 206 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. S. Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo,  Dział Świadczeń Rodzinnych pokój nr 6.

Świadczenia rodzinne
Skip to content