Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 zakończony

Nabór zakończony!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że nabór beneficjentów do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 został zakończony. Usługi w ramach programu będą realizowane przez osoby wyznaczone ze wskazania przez beneficjentów zgodnie z zapisami ww. Programu. Pomocą zostaną objęte wszystkie osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w ww. Programie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie przystąpił do realizacji resortowego Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na Beneficjentów do ww. programu, który będzie trwał od 27.01.2022 r. do 10.02.2022 r.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczeniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • robieniu zakupów,
 • korzystaniu z dóbr kultury tj., kino, wystawy itp.,
 • nawiązywaniu kontaktów, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych.

Liczba uczestników Programu to  6 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu mogą skorzystać ze wsparcia asystenta w łącznym miesięcznym wymiarze godzin:

 • 30  godzin osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 40  godzin osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu  lub jego opiekun prawny może podać ze wskazaniem osobę, która świadczyłaby usługi asystenta pod warunkiem złożenia oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej i nie jest  członkiem rodziny.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie asystenta.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób zainteresowanych ww. programem, pierwszeństwo  mają osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach programu, następnie decyduje kolejność zgłoszeń. Spośród wszystkich kart zgłoszeń do programu zakwalifikowanych zostanie 6 osób.

Karty zgłoszeń do programu można pobrać na stronie GOPS Goworowo, następnie wypełnione należy przekazać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby GOPS Goworowo, ul. Ks. Dulczewskiego 1A, 07-440.

Więcej informacji na temat Programu udzieli pracownik socjalny ds. projektów p. Anna Gałązka tel. 29 7614015.

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 zakończony
Skip to content