Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 zakończony

Nabór zakończony!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że nabór beneficjentów do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 został zakończony. Usługi w ramach programu będą realizowane przez osoby wyznaczone ze wskazania przez beneficjentów zgodnie z zapisami ww. Programu. Pomocą zostaną objęte wszystkie osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w ww. Programie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie przystąpił do realizacji resortowego Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na Beneficjentów do ww. programu, który będzie trwał od 27.01.2022 r. do 10.02.2022 r.

Program „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022” skierowany jest do osób niepełnosprawnym, zamieszkałych na terenie gminy Goworowo, posiadających orzeczenie o znacznym niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej będą mieli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, wymagającą wysokiego poziomu wsparcia bądź posiadającą niepełnosprawność sprzężoną.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Liczba uczestników to 5 osób niepełnosprawnych, w tym:

  • 2 dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • 3 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny może podać ze wskazaniem osobę, która świadczyłaby usługi opieki wytchnieniowej pod warunkiem złożenia oświadczenia, że wskazana osoba jest przygotowana do realizacji usług opieki wytchnieniowej i nie jest członkiem rodziny.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób zainteresowanych w/w programem, pierwszeństwo mają osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach programu, następnie decyduje kolejność zgłoszeń. spośród wszystkich kart zgłoszeń do programu zostanie zakwalifikowanych 5 osób.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z Programu proszeni są złożenie Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodziny/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo.

Więcej informacji na temat Programu udzieli pracownik socjalny ds. projektów p. Anna Gałązka tel. 29 7614015.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 zakończony
Skip to content