Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) konieczne jest powołanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialnego za podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Goworowo.

Wobec powyższego, działając w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Goworowo z dnia 220 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Goworowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r., poz. 8761) Wójt Gminy Goworowo ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz Gminy Goworowo i jej mieszkańców w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wytypowany przedstawiciel będzie obowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu i wykonywania zadań w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych.

Organizacje zainteresowane udziałem w Pracach Zespołu Interdyscyplinarnego proszone są o zgłoszenie się oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Z organizacją pozarządową, której przedstawiciel zyska akceptację Wójta do bycia członkiem Zespołu, zostanie zawarte stosowne porozumienie, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do Zespołu Interdyscyplinarnego
Skip to content