Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym  w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023, 2020 r. poz. 1555), tj. rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: Start Produkcji i Usług.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 14-02-2022 r. do dnia 28-02-2022 r. do godziny 15:00. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” udostępniono dokumenty:

 • planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 • formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
 • formularz wniosku o płatność;
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia;
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 • kryteria wyboru operacji;
 • procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze

Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 163 460,81 Euro (co przy kursie 4 PLN/EURO stanowi indykatywną kwotę 653 843,24 zł).

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

1) jest zgodna z LSR:

a. zakłada realizacje celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
b. jest zgodna z PROW, w tym

 • jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia)
 • jest zgodna z warunkami wyboru operacji obowiązującymi w ramach naboru i wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy;

c. jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
d. jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

2) uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 11 pkt.

V. Forma wsparcia:

 • 50 000,00 zł wg kodów PKD określonych w LSR,
 • 100 000,00 zł wg kodów PKD określonych w LSR.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50000. złotych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w Biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 297671825. Składane w LGD dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/2022
Skip to content