Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 943) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555, z 2021 poz. 2358), tj. rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje oraz zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: Zasoby a Przedsiębiorczość.

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 05.12.2022 r. do dnia 19.12.2022 r. do godziny 15:00.

Więcej szczegółów na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza”.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/2022
Skip to content