Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Nr I/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Zadania możliwe do realizacji w ramach projektu grantowego:

  • jednorazowe wydarzenia integrujące lokalną społeczność danej miejscowości z obszaru LGD, lub
  • cykliczne wydarzenia integrujące lokalną społeczność danej miejscowości z obszaru LGD, lub
  • wyposażenie istniejących miejsc służących integracji lokalnej społeczności danej miejscowości z obszaru LGD,

realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 15.03.2021 r. do dnia 29.03.2021 r. do godziny 15:00. Wniosek w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 . LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

Na stronie internetowej LGD udostępniono dokumenty:

http://zascianekmazowsza.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/nabor-wnioskow-i-2020-g/

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Nr I/2020/G
Skip to content