Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Goworowo w kwocie 179461,86 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program jest w całości finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie  zaprasza do udziału w ww. Programie:

  • 8 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do ww., zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa asystencji ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością.

W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby osób posiadających: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami samotnie zamieszkujących i gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich, stale przebywających w domu.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do ww. Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przez gminę Goworowo: Limit godzin usług asystencji osobistej współfinansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

  1. 400 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  2. 300 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o składanie niżej wymienionych dokumentów od dnia 06.02.2024 r. do 15.02.2024  r. do siedziby GOPS Goworowo, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A (druki dokumentów dostępne są w siedzibie GOPS oraz poniżej).

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Skip to content