Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Goworowo w kwocie 63648,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program jest w całości finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie  zaprasza do udziału w ww. Programie 7 uczestników Programu – opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym:

  • 6 opiekunów sprawujących opiekę nad 1 osobą z niepełnosprawnością,
  • 1 opiekuna sprawującego opiekę nad 2 osobami z niepełnosprawnością.

Program ma na celu wsparcie członków rodziny lub opiekunów, poprzez uzyskanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do ww., zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej, Ośrodek przede wszystkim weźmie pod uwagę stan zdrowia, sytuację życiową uczestników Programu i osób z niepełnosprawnością, w pierwszej kolejności potrzeby uczestników Programu sprawujących opiekę bezpośrednią nas osobą z niepełnosprawnością stale przebywającą w domu i nie korzystającą np. z ośrodków wsparcia i innych placówek.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do ww. Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przez gminę Goworowo: Limit godzin usług opieki wytchnieniowej  finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 208 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o składanie niżej wymienionych dokumentów od dnia 06.02.2024 r. do 15.02.2024 r. w formie papierowej, elektronicznej bądź za pośrednictwem operatora pocztowego do  siedziby GOPS Goworowo, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A (druki dokumentów dostępne są w siedzibie GOPS oraz poniżej na naszej stronie).

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Skip to content