Program „Opieka wytchnieniowa”

W związku z możliwością złożenia wniosku na konkurs ofert w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021, prosimy osoby zainteresowane otrzymaniem ww. pomocy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie w celu uzyskania informacji oraz zadeklarowania chęci uzyskania tej formy pomocy. Prosimy o kontakt z Ośrodkiem w terminie od 14 do 18 grudnia 2020 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi[1],

Program ma także zapewniać:

1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.

2. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
[1] Zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).
Program „Opieka wytchnieniowa”
Skip to content