Program Posiłek w domu i w szkole na lata 2024-2028

Na zdjęciu chłopczyk jedzący widelcem makaron.Gmina Goworowo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu 2024-2028”. Jego celem strategicznym jest zapewnienie pomocy osobom o niskich dochodach, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym, jak również dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Program obejmuje bezpłatne dożywianie dziecka w szkole, przedszkolu, zasiłek celowy na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do sporządzenia gorącego posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci odbioru produktów żywnościowych.

Kto jest adresatem programu?

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne.

Jak udzielana jest pomoc?

Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, za wyjątkiem, gdy potrzebę udzielenia pomocy w formie posiłku dla ucznia zgłasza dyrektor placówki.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód od 01.01.2023 r. na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. odpowiednio 1552,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1200,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „Posiłek w domu i w szkole” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie.

 

Program Posiłek w domu i w szkole na lata 2024-2028
Skip to content