Projekt konkursowy 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie od stycznia do września 2011 r. realizował projekt konkursowy w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 pod tytułem: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie gminy Goworowo”. Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych niezatrudnionych należących do działających Klubów Seniora zamieszkujących na terenie gminy Goworowo.

Cele szczegółowe to: zmniejszenie izolacji społecznej, utrzymywanie motywacji do działania i dobrej samooceny beneficjentów ostatecznych, wzmocnienie aktywności osób trzeciego wieku, włączenie ich w aktywne życie społeczne, by mogły funkcjonować we własnym miejscu zamieszkania, wzrost potrzeby osób starszych do wychodzenia z domu i uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

Działaniami w ramach projektu objętych było 50 osób starszych niezatrudnionych należących do działających Klubów Seniora zamieszkujących na terenie gminy Goworowo.

Grupa docelowa potrzebuje wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu. Kompleksowe działania w zakresie opisanych problemów mają zapobiec pogłębianiu izolacji społecznej i zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Beneficjenci zostali wybrani spośród osób należących do Klubów Seniora, zadeklarowali swój udział w projekcie przez wypełnienie oświadczenia.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt konkursowy 2011
Skip to content