Projekt systemowy 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie realizował w okresie 01.07.2008-31.12.2008 projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo″.

Celem głównym projektu było:

  • zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia w rodzinie,
  • pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
  • rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
  • budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy,
  • wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

Projekt został skierowany do 15 kobiet nie pracujących, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi. Rekrutacja przeprowadzono na podstawie dokumentów GOPS przez pracowników socjalnych.

Koordynator podzielił organizacyjnie zadania wynikające z projektu i ustalił z pracownikami zaangażowanymi w projekt listę beneficjentów. Czuwał nad terminową realizacją zadań oraz zawierał umowy z osobami biorącymi udział w realizacji projektu. Ustalił zasady obiegu dokumentów.
Pracownicy otrzymali pod swoją opiekę wybrane rodziny. Prowadzili pracę socjalną z przydzielonymi rodzinami oraz zawarli z nimi kontrakty (łącznie było zawartych 15 kontraktów). Brali udział w warsztacie wyjazdowym oraz spotkaniach ewaluacyjnych.

Księgowa współpracowała z koordynatorem w zakresie rozliczenia projektu, kontrolowała dokumenty księgowe pod względem formalnym i rachunkowym, dokumentowała koszty, sporządziła rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań, naliczyła wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz sporządziła wniosek o płatność.

Pomieszczenia, w których prowadzone były zajęcia oznakowane zostały informacjami o źródle finansowania działań. Oznakowany logo EFS został towar zakupiony w ramach cross–financingu: aparat fotograficzny oraz krzesełka. Na pismach związanych z realizacją projektu umieszczano logo z EFS, wszystkie listy obecności także zostały oznaczone tym samym logo.

Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. W konferencji uczestniczyło 15 uczestniczek projektu, część z nich z dziećmi oraz współmałżonkami, terapeuta prowadzący zajęcia z kobietami, władze gminy oraz pracownicy GOPS Goworowo. Podsumowano realizację projektu w odniesieniu do przygotowanej prezentacji, przeprowadzono ankietę wśród uczestniczek.

Przygotowano, podpisano i zrealizowano 15 kontraktów socjalnych. Kontrakty i praca socjalna prowadzone były przez 5 pracowników etatowych i 1 pracownika zatrudnionego w ramach projektu.

Odbyło się 12 spotkań dla kobiet i mężczyzn w formie warsztatów. Spotkania prowadzone były przez specjalistę. Dotyczyły: integracji i komunikacji w grupie, poczucia własnej wartości, postaw rodzicielskich, pełnionych ról społecznych – matki, żony, ojca, męża, pracownika.

Nasze panie uczestniczyły również w 3-dniowej sesji wyjazdowej z dziećmi, w trakcie której obyły się  spotkania ze specjalistą. Dzieci znajdowały się wówczas pod opieką psychologów i pracowników socjalnych uczestnicząc w przygotowanych spotkaniach tematycznych w podziale na kategorie wiekowe.

Podczas 3 spotkań z fryzjerem, dotyczących wizerunku kobiet udzielono im rad i sugestii w sprawie doboru stroju. Na wyjeździe do Warszawy podczas uroczystej kolacji i udziału w spektaklu teatralnym była możliwość wykorzystania i wprowadzenia w życie wyniesionych nauk ze spotkania z fryzjerem.

Jeśli chodzi o pomoc finansową w sumie udzielono uczestniczkom projektu wsparcia w dwóch transzach:

  • 28 zasiłków celowych,
  • 2 specjalne zasiłki celowe.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy 2008
Skip to content