Projekt systemowy 2009

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie ponownie realizował projekt „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo” – współfinansowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013 – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Termin realizacji projektu: 01.01.2009-31.12.2009.

W ramach aktywizacji zawodowej odbyły  się spotkania 15 kobiet mające formę warsztatów. Spotkania prowadzone były przez specjalistę. Dotyczyły aktywnych metod poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, praw i obowiązków pracownika, typów umów o pracę. Odbyły się szkolenia obejmujące podstawy przedsiębiorczości – terminologia, tok postępowania w zakładaniu własnej firmy, prowadzenie działalności gospodarczej, promocja i reklama w małej firmie, psychologia sprzedaży.

W Klewkach koło Olsztyna odbyły się 3-dniowe warsztaty psychologiczno-terapeutyczne dla kobiet z dziećmi. Dzieci znajdowały się wówczas pod opieką pedagogów i pracowników socjalnych uczestnicząc w przygotowanych spotkaniach tematycznych w podziale na kategorie wiekowe.

Miała również miejsce konferencja podsumowująca.

Uczestniczkom projektu udzielono pomocy finansowej:

  • 28 zasiłków celowych,
  • 2 specjalne zasiłki celowe.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy 2009
Skip to content