Projekt systemowy 2010

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie zakończył realizację projektu „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo” – współfinansowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013 – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Termin realizacji projektu: 01.01.2010- 31.12.2010.

W ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzono szkolenia o tematyce: techniki sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta, obsługi komputera. Szczegółowy zakres szkoleń obejmował: podział urządzeń fiskalnych, rodzaje drukarek, kas i terminali, fiskalizacja, urząd skarbowy a kasa fiskalna, etapy procesu sprzedaży, czytnik kodów kreskowych, program komputerowy do współpracy z  urządzeniami fiskalnymi, trudne sytuacje w kontaktach z  klientami.

Natomiast w Starym Folwarku odbyły się 3-dniowe warsztaty psychologiczno-terapeutyczne  dla kobiet z dziećmi.

Uzyskane rezultaty:

  • wzrosły zdolności motywacyjne kobiet do działania na rzecz społeczności lokalnej i umiejętności do pracy nad sobą,
  • poprawił się wizerunek i samopoczucie kobiet,
  • pojawiły się predyspozycje i umiejętności do pracy w zespole,
  • zwiększyła się motywacja do samodzielnych działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej i społecznej rodzin,
  • uczestniczki podniosły kwalifikacje zawodowe,
  • nabyły wiedzę i umiejętności poruszania się po aktualnym rynku pracy,
  • część kobiet znalazła pracę.

Część kobiet aktywnie udzielała się jako wolontariuszki podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez GOPS Goworowo. Dzięki uczestnictwu w grupie kobiety stały się bardziej otwarte, chętnie uczestniczyły w spotkaniach, pomagały sobie wzajemnie, wymieniały się doświadczeniami. Funkcjonowanie grupy spełniło swoje zadania, a uczestnictwo w niej dało możliwość dalszego rozwoju oraz pobudzania własnej wartości i aktywności.

Grupa spotykała się raz w miesiącu  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Podczas spotkań  matki wymieniały się doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci oraz w pokonywaniem trudności dnia codziennego.

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie celem nadrzędnym jest zajmowanie się grupami społecznymi, by w ten sposób poprawić warunki życia społeczności lokalnej gminy i grup szczególnego ryzyka. Uczestniczki projektu wychodząc z kręgu osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej stały się partnerem, a nie klientem.

Konferencja podsumowująca:

Udzielono pomocy finansowej:

  • 13 zasiłków celowych,
  • 2 specjalne zasiłki celowe.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy 2010
Skip to content