Projekt systemowy 2011

Od stycznia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie realizował projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo″.

Projekt skierowany był do 10 kobiet nie pracujących, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi. Rekrutacja była przeprowadzona na podstawie dokumentów GOPS przez pracowników socjalnych. Celem ogólnym projektu było zapobieganie marginalizacji kobiet/żon z 10 rodzin wielodzietnych nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, będącymi długotrwale klientami pomocy społecznej na terenie gminy Goworowo.

Cele szczegółowe: promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, poprawa relacji między członkami rodziny wielodzietnej, wzmocnienia kondycji psychicznej rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, podniesienie samooceny wśród kobiet.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy 2011
Skip to content