Projekt systemowy 2012

Od stycznia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie realizował projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo”.

Projekt był skierowany do 12 kobiet nie pracujących, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi. Rekrutacja przeprowadzona była na podstawie dokumentów GOPS przez pracowników socjalnych. Celem ogólnym projektu jest zapobieganie marginalizacji kobiet z rodzin wielodzietnych, w tym jednej kobiety pracującej  oraz 11 kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, będącymi długotrwale klientami pomocy społecznej na terenie gminy Goworowo.

Projekt obejmuje lata 2012-2014 r. Wsparciem i działaniami planuje się objąć: w 2012 r. – 12 kobiet, a w roku 2013 i 2014 – 16 uczestniczek. W ramach projektu odbędą się działania w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej, a także szereg działań o charakterze środowiskowym.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy 2012
Skip to content