Przyjmujemy wnioski o dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Z upoważnienia Wójta Gminy Goworowo będzie on realizował wypłatę świadczeń określonych w ustawie o dodatku węglowym z 05.08.2022 r.

UWAGA! Zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

Wnioski w formie papierowej będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie od środy 24.08.2022 r. W związku z tym proszę pobrać je ze strony internetowej i wydrukować we własnym zakresie.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowyDodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest również dokonany wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z przepisami wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada, a gmina będzie miała 30 dni na przekazanie środków.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

We wniosku, który należy wypełnić wielkimi literami, należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane wszystkich członków gospodarstwa domowego. Według definicji zawartej w ustawie o dodatku węglowym „gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)”.

UWAGA! Pomimo tego, że świadczenia będzie realizował GOPS, w rubryce wniosku: „ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO”, należy wpisać: „WÓJT GMINY GOWOROWO”.

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. S. Dulczewskiego 1A, pokój nr 6 bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres ośrodka.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem podpisu zaufanego.

  1. Wnioski przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP należy kierować na adres skrytki: /GOPS-GOWOROWO/SkrytkaESP
  2. Wnioski mogą być również przesłane pocztą e-mail na adres: kancelaria@gops.goworowo.pl

UWAGA! Wnioski załączone do zwykłego e-maila jako plik/załącznik muszą być bezwzględnie opatrzone kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem podpisu zaufanego, w przypadku braku takiego podpisu wniosek nie zostanie złożony poprawnie i będzie wymagał uzupełnienia.

Kontakt telefoniczny w sprawie dodatku: 29 761 40 15 wew. 206.

Podpisz formularz wniosku elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

Pobierz wniosek o wypłatę dodatku węglowego – PDF

Pobierz wniosek o wypłatę dodatku węglowego – DOCX

Pobierz załącznik do wniosku o dodatek węglowy – oświadczenie

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Więcej informacji szczegółowych dotyczących dodatku węglowego na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Przyjmujemy wnioski o dodatek węglowy
Skip to content