Przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Wnioski można składać do dnia 01.02.2023 r. Wypłata świadczeń będzie realizowana z upoważnienia Wójta Gminy Goworowo zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).

Kto może złożyć wniosek o dodatek elektryczny 2022?

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwu  domowemu w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku elektrycznego

 1. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.
 2. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Do otrzymania podwyższonej kwoty dodatku niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o rocznym zużyciu energii elektrycznej ponad 5 MWh
  przy czym:

  • energia elektryczna nie może pochodzić z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (np. instalacja fotowoltaiczna wyklucza uzyskanie dodatku elektrycznego),
  • nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
  • nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Kiedy rozpatrzenie wniosku o dodatek elektryczny?

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Świadczenie powinno być wypłacone w terminie do 31 marca 2023 roku.

Wnioski przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP należy kierować na adres skrytki:

/GOPS-GOWOROWO/SkrytkaESP

UWAGA! Wnioski załączone jako plik muszą być bezwzględnie opatrzone kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem podpisu zaufanego, w przypadku braku takiego podpisu wniosek nie zostanie złożony poprawnie i będzie wymagał uzupełnienia. Podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniamy podpisem zaufanym również DRUK WNIOSKU (załącznik), nie tylko pismo/formularz na skrzynce ePUAP.

Kontakt telefoniczny w sprawie dodatku: 29 761 40 15 wew. 206.

Więcej informacji szczegółowych dotyczących dodatku elektrycznego na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Podpisz formularz wniosku elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

Pliki do pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego – PDF

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego – DOCX

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego
Skip to content