Rekrutacja do projektu na rok 2013

Koordynator realizujący projekt poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie ogłasza nabór osób do udziału w projekcie systemowym pn. „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” na rok 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII. „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu jest zapobieganie marginalizacji kobiet/żon z rodzin wielodzietnych nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, będącymi długotrwale klientami pomocy społecznej na terenie gminy Goworowo. W projekcie w 2013 roku w ramach kompleksowego wsparcia zaplanowano instrumenty aktywnej integracji w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej, w tym m.in. spotkania ze specjalistą, trening umiejętności wychowawczych, trening przeciwdziałania uzależnieniom i radzenia sobie ze stresem, warsztat umiejętności społecznych. Przewidziano działania środowiskowe: udział w Dniu Dziecka, udział w pikniku rodzinnym. Dla uczestniczek przewidziano wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem projekcie oraz uzupełnieniem wykształcenia.

Dzięki realizacji projektu, osoby w nim uczestniczące, będą miały możliwość wzmocnienia kondycji psychicznej, poprawy własnego wizerunku, podniesienia samooceny, poprawy relacji między członkami rodzin. Przyczyni się to do zwiększenia szans na rynku pracy oraz wpłynie na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu trudności życiowych i wypracowaniu zdolności do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 16 osób (kobiet), które:

  • zamieszkują na terenie Gminy Goworowo
  • są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, długotrwale korzystają ze świadczeń pomocy społecznej
  • kobiet wychowujących dzieci (rodzina wielodzietna – 3 dzieci i więcej)
  • kobiet w wieku aktywności zawodowej (18-64 r.ż.)
  • kobiet niezatrudnionych (z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi) lub zatrudnionych – zagrożonych wykluczaniem społecznym.

O zakwalifikowaniu uczestniczki do udziału w projekcie decyduje spełnienie ww. kryteriów oraz kolejność wpływu zgłoszeń do projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ankieta rekrutacyjna – dostępna jest w Biurze Projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Szkolna 10, 07-440 Goworowo, tel. 29 7614015, w godz. 7:30-15:30.

Rekrutacja trwa do 20.12.2012 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie GOPS Goworowo.

Dodatkowo kandydatki, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie będą informowane o wynikach za pośrednictwem poczty i telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie,  ul. Szkolna 10, 07-440 Goworowo, w godz. 7:30-15:30, tel. 29 7614015.

Osoba do kontaktu: Ewa Filipiak, pok. 1, tel. 29 7614015 (w.21).

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja do projektu na rok 2013
Skip to content