Rządowy program Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023

1 stycznia 2019 roku ruszył rządowy program „Posiłek w domu i w szkole”, który zastąpił realizowany do 31 grudnia 2018 roku program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jego celem strategicznym jest zapewnienie pomocy osobom o niskich dochodach, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym, jak również dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Adresatami programu są:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne.

Odbiorcy programu otrzymują pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Zgodnie z ustawą o pomocy społeczną i uchwałami Rady Gminy Goworowo do programu kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza, w przypadku:

  • osoby samotnie gospodarującej – 1.051,50 zł
  • osoby w rodzinie – 792,00 zł

Jak udzielana jest pomoc:

Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  oraz uchwałami Rady Gminy, podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, za wyjątkiem gdy potrzebę udzielenia pomocy w formie posiłku dla ucznia zgłasza dyrektor placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „Posiłek w domu i w szkole” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie.

Rządowy program Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023
Skip to content