Stypendium szkolne

Od 17 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od 1 do 15 września 2020 r. w godz. 7:30-15:30. w siedzibie Ośrodka.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 528,00 zł.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku, wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami, potwierdzającymi dochód uzyskany przez poszczególnych członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpień 2020 r. oraz w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i kolegiów przedłożenie zaświadczenia ze szkoły.

Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest przedłożenie imiennych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne w terminie wyznaczonym w decyzji.

Faktury i rachunki muszą być wystawione w okresie od 1 września 2020 r., w szczególnych przypadkach za miesiąc lipiec i sierpień, jeżeli wydatki zostały dokonane na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania stypendium szkolnego oraz dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie na stronie:

https://gops-goworowo.bip.gov.pl/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym.html

Skip to content