Stypendium szkolne

Od 21 sierpnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od 1 do 15 września 2023 r. w godz. 7:30-15:30 w siedzibie Ośrodka.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 600,00 zł.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku, wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami, potwierdzającymi dochód uzyskany przez poszczególnych członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpień 2023 r. oraz w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i kolegiów przedłożenie zaświadczenia ze szkoły.

Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest przedłożenie imiennych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne w terminie wyznaczonym w decyzji.

Faktury i rachunki muszą być wystawione w okresie od 1 września 2023 r., a w szczególnych przypadkach od 1 lipca.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296) określa nowe kryteria dochodowe, w tym kryterium dochodowe w wysokości 600 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania stypendium szkolnego oraz dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

Stypendium szkolne
Skip to content