Ulga dla młodych

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 oraz członkowie ich rodzin, którzy urodzili się po 1 sierpnia 1993 r. i skorzystali z ulgi dla młodych mają obowiązek wykazać ten dochód na OŚWIADCZENIU WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI O ULDZE DLA MŁODYCH
  1. Rozszerzeniu uległ katalog dochodów nieopodatkowanych o przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Kogo dotyczy?

– osób urodzonych po 1 sierpnia 1993 r.

Rodzaj przychodów?

– przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Moment uzyskania przychodu?

– ulga dla młodych objęła wyłącznie przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym osoby, o których mowa powyżej są obowiązane wypełnić poprawnie oświadczenie do wniosku o dochodach nieopodatkowanych oraz przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. oraz o kwocie składek na ubezpieczenie społeczne od tych przychodów – dotyczy osób, które w 2019 r. skorzystały z ulgi dla młodych (urodzonych po 1 sierpnia 1993 r.).

Ulga dla młodych
Skip to content