Zakończenie naboru na rok 2013

Koordynator realizujący projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zakończyła się rekrutacja do projektu systemowego pt. „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 16 kobiet, które zostano objęte kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej, w tym m.in. spotkania ze specjalistą, trening umiejętności wychowawczych, trening przeciwdziałania uzależnieniom i radzenia sobie ze stresem, warsztat umiejętności społecznych. Przewidziano działania środowiskowe: udział w Dniu Dziecka, udział w pikniku rodzinnym. Dla uczestniczek przewidziano wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem projekcie oraz uzupełnieniem wykształcenia.

W dniu 22.02.2013 r. w siedzibie GOPS odbyło się spotkanie informacyjne z uczestniczkami oraz osobami realizującymi projekt systemowy, na którym przedstawiono główne założenia projektu, omówiono działania które będą realizowane oraz korzyści płynące z uczestnictwa w nim.

Działania w ramach projektu będą realizowane do 31.12.2013 r.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie naboru na rok 2013
Skip to content