Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na usługi

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Gmina Goworowo ma zamiar po raz czwarty przystąpić do ww. Programu. Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego Programu do dnia 10 listopada 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin/opiekunów w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równorzędne zgodne z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zapotrzebowanie można zgłaszać osobiście, telefonicznie pod numerem tel. 29 761 40 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl

Pliki do pobrania

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na usługi
Skip to content