Program CZYSTE POWIETRZE

Czyste powietrze zdrowy wybórInformujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego pod nazwą „Czyste powietrze”. Punkt informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Goworowo.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
    • 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
    • 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Skorzystaj z programu „Czyste powietrze” – ZŁÓŻ WNIOSEK!

Forma dofinansowania:

  • dotacja (za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez portal gov.pl)
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, a o tym, w jakich bankach i według jakiej procedury – dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl).

Ulotka: program Czyste Powietrze – Zadbaj o swój kawałek nieba

Skip to content