Zostań rodziną wspierającą!

Plakat o treści zgodnej z niniejszym artykułem w kolorze biało żółto pomarańczowym. W kółeczku zdjęcie rodziców z dwójką dzieci.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania rodzin wspierających określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

  • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomocy dzieciom w nauce,
  • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
  • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu niektórych kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą, należy:

  1. Złożyć wniosek w tej sprawie w GOPS w Goworowie (wzór w załączeniu).
  2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS.
  3. Uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
  4. Odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez GOPS.
  5. Podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pliki do pobrania

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Zostań rodziną wspierającą!
Skip to content