Zespół Interdyscyplinarny

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują naszej pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, tel. 29 7614015.
Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła obowiązek powołania Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych. Od 28 lutego 2011 r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy Goworowo, którego zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych, na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc  w rodzinie.

Gminny Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu w szczególności dzieci. Gminny Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Wójta Gminy Goworowo wchodzą przedstawiciele następujących służb:

 1. Sądu Rejonowego w Ostrołęce
 2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie
 3. Posterunku  Policji w Goworowie
 4. Przychodni Lekarskiej w Goworowie i Kuninie
 5. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goworowie
 6. Szkoły Podstawowe i Gimnazjum na terenie Gminy Goworowo
 7. Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

 • ofiary przemocy w rodzinie,
 • sprawcy przemocy,
 • świadkowie przemocy w rodzinie,
 • przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w danej rodzinie. Istotnym elementem działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest praca grup roboczych, opracowujących i realizujących indywidualny plan pomocy dla rodziny, w której występuje przemoc. Skład grupy roboczej tworzą powołani przez Przewodniczącego Zespołu pracownicy poszczególnych instytucji, którzy są, lub mogą być zaangażowani w rozwiązywanie problemu przemocy w danej rodzinie. Częstotliwość spotkań grup jest indywidualnie dostosowana do potrzeb bieżącej sytuacji w rodzinie.

Uruchomienie pracy Zespołu następuje w wyniku reakcji na:

 1. Prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny.
 2. Prośbę dziecka.
 3. Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.
 4. Informacje uzyskane z placówek oświatowych.
 5. Informacje uzyskane od innych służb (pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych, służby zdrowia).
Skip to content