Treningi w ramach uczestnictwa w projekcie

W dniach od 25 do 28 czerwca 2013 r. odbyły się 2 treningi: Trening umiejętności wychowawczych oraz Trening przeciwdziałania uzależnieniom i radzenia sobie ze stresem w ramach uczestnictwa w Projekcie „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”.

W treningach uczestniczyło łącznie 87 osób będących uczestnikami i realizatorami projektu systemowego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w Priorytecie VII-Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod tytułem: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”.

Treningi miały na celu:

  • poznawanie swoich emocji, możliwości, ograniczeń, poprawa relacji z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia bycia dobrym rodzicem,
  • zdobycie kompetencji i większej świadomości siebie jako rodzica,
  • korygowanie agresywnych zachowań u dzieci, młodzieży i matek,
  • pomoc w rodzinie w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu przeżywanych przez nią trudności z uwzględnieniem roli każdego z jej członków,
  • możliwość obserwacji relacji pomiędzy matką a dziećmi, rodzeństwem, dziećmi w grupie w sytuacji społecznej,
  • możliwość obserwacji zachowań matek oraz dzieci w niecodziennym zjawisku społecznym (tłum ludzi, nowe miejsce, nieznana dotychczas sytuacja).

W trakcie 4-dniowych treningów były prowadzone zajęcia przez psychologa z matkami oraz przez pedagogów z dziećmi w 3 grupach wiekowych. Pedagodzy, którzy uczestniczyli w treningach prowadzili zajęcia z dziećmi. Zaobserwowane zachowania wśród dzieci podczas tych zajęć pedagodzy przekazywali matkom – beneficjentkom projektu. Udzielali wskazówek i porad jak umiejętnie postępować z dziećmi, jak motywować dziecko do zachowań pozytywnych.

Pedagodzy wraz z pracownikami socjalnymi dokonywali oceny zachowań dzieci i sporządzono na tę okoliczność pisemne oceny. Wspólnie z matką i pracownikiem socjalnym wybierany został odpowiedni do sytuacji życiowej sposób postępowania z dzieckiem. Celem takiego kontaktu z rodzicem jest wyzwolenie twórczej postawy i zmotywowanie rodziców do podjęcia oddziaływań wychowawczych, które często wymagają zmiany w samym sobie i w środowisku rodzinnym.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treningi w ramach uczestnictwa w projekcie
Skip to content